08:30-17:30
098-662-4587
sales@assa.co.th
 
VISION
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อที่จะได้มาซึ่งสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพภายในเวลาที่เหมาะสม ทางบริษัท มีความยินดี ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ให้ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นย้ำที่จะให้บริการ ปั๊ม ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับกระบวนการดังกล่าว พวกเรามีแผนฝึกอบรม พนักงานในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด
Products
             PUMP                             INSTRUMENT                          MIXER
OUR PARTNER